Vsi novo registrirani obiskovalci prejmejo 60 dni brezplačnega dostopa do spletnega časopisa Kmečki glas!
0 8 0 3
bralcev se je že prijavilo!
REGISTRIRAJ SEin sodeluj v nagradni igri!
Povabi prijatelje (najprej se prijavite)
Zagotovite sodelovanje v nagradni igri in brezplačno branje portala Kmečki glas, Tehnika in narava, Revije o konjih in Moj mali svet tudi svojim prijateljem in znancem. Obvestite jih!

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri ČZD Kmečki glas

ČZD Kmečki glas, d. o. o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana z matično številko 5033314000 in davčno številko 62153536 (v nadaljevanju: organizator) podarja 1. motorno žago Husqvarna, 2. set mesarskih nožev in 3. traktor na pedala za otroke.

1. Splošne informacije

Organizator nagradne igre je ČZD Kmečki glas, d. o. o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, z matično številko 5033314000 in davčno številko 62153536.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se strinjajo in sprejmejo te splošne pogoje. Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem potrjujejo, da so seznanjeni s pogoji in se z njimi v celoti strinjajo.

Udeležba v nagradni igri in oglaševanje potekata v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa organizator nagradne igre. Namen nagradne igre je promocija SPLETNEGA KMETIJSKEGA SEJMA. Kakršen koli nakup oz. naročilo ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Nagradna igra traja od vključno 12. 10. 2020 do vključno 30. 11. 2020 do 00.00 ure in poteka na območju Republike Slovenije.

2. Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu. S sodelovanjem in sprejetjem splošnih pogojev vsak udeleženec tudi potrjuje, da so posredovani podatki res njegovi in tudi jamči za pravilnost vseh osebnih podatkov. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani oziroma vsi, ki so neposredno povezani oziroma sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

3. Način sodelovanja

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki se registrira v Spletni kmetijski sejem. Med vsemi udeleženci nagradne igre, ki se bodo registrirali, bomo izžrebali tri osebe, ki bodo prejele:

- 1 × motorno žago Husqvarna, - 1 × set mesarskih nožev, - 1 × traktor na pedale za otroke.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

Morebitne stroške sodelovanja (npr. dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim zasebnim sporočilom na e-naslov alenka.naglic@czd-kmeckiglas.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

4. Nagrade

Nagrade nagradne igre so: 1 (ena) motorna žaga Husqvarna, 1 (en) set mesarskih nožev, 1 (en) traktor na pedala za otroke. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe in jo lahko izkoristi le nagrajenec.

5. Žrebanje oz. dodeljevanje nagrade in obveščanje o nagrajencu/ki

Nagradna igra se bo zaključila 30. 11. 2020 ob 00.00 uri. Žrebanje bo računalniško evidentirano in bo potekalo 4. 12. 2020 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žreb bo opravljen tako, da se bodo izmed vseh oseb, ki se bodo registrirale v spletni kmetijski sejem na strani Kmečkega glasa, izžrebali trije dobitniki nagrad: 1. motorna žaga Husqvarna, 2. set mesarskih nožev in 3. traktor na pedala za otroke. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena v zapisniku nagradne igre ter na spletni strani Kmečkega glasa. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Evidenca o nagradni igri se hrani na sedežu organizatorja v skladu s temi pravili. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženec nagradne igre ustreza splošnim pogojem določenim za to nagradno igro.

6. Prevzem nagrade

Nagrajenec nagradne igre se o vseh podrobnostih prevzema nagrade dogovori z organizatorjem nagradne igre v zasebnem sporočilu na info@czd-kmeckiglas.si, in sicer v roku 14 dni od objave nagrajenca. Nagrajenec mora posredovati organizatorju podatke, ki so potrebni za koriščenje nagrade (ime, priimek, naslov, davčna številka, davčna izpostava). V primeru, da se nagrajenec pravočasno ne javi in ne pošlje zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil. V primeru, da stika z izžrebancem ne bo ali da nagrada ne bo prevzeta, oziroma bo zavrnjena, je organizator prost obveznosti glede izročitve nagrade taki osebi in si pridržuje pravico za ponovno žrebanje nagrade oziroma si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli.

Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju. Nagrada bo poslana na stroške organizatorja. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, ta pa ostane nepodeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, • se nagrajenec v zasebnem sporočilu v roku 14 dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade, • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

7. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: • nedelovanje spletne strani Kmečki glas, • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju, • kakršne koli posledice in stroške ob koriščenju nagrade, • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi, • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev, • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije • ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve, • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

8. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Osebni podatki, ki se potrebujejo za namen izvedbe nagradne igre so: ime, priimek, naslov, davčna številka, davčna izpostava dobitnika nagrade.

Navedene podatke lahko organizator nagradne igre obdeluje za potrebe izvedbe nagradne igre. Posredovani osebni podatki bodo uničeni in izbrisani, ko bo nagradna igra zaključena in nagrade poslane.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Svoje pravice v zvezi z varstvom in upravljanjem osebnih podatkov lahko posameznik uveljavi na elektronskem naslovu: info@czd-kmeckiglas.si.

9. Davčne obveznosti

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

10. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo na sedežu podjetja organizatorja 14 dni po koncu nagradne igre. • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih) se bo 14 dni po zaključku nagradne igre izbrisala. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči.

11. Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so na spletni strani Kmečkega glasa dostopna vsem.

12. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne podatke. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh splošnih pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo organizator udeležence obvestil z objavo na spletni strani Kmečkega glasa, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 6. 10. 2020

Organizator nagradne igre:

ČZD Kmečki glas, d. o. o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana z matično številko 5033314000 in davčno številko 62153536.